Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 • Pujcovna-Kaly.cz, areál firmy PROFIBA s.r.o.
 • IČ: 19433654
 • DIČ: neplátce DPH
 • se sídlem: Kaly 54, 594 55
 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C    
 • kontaktní údaje: Bc. Petra Baksová Dis. a Ing. Zdeněk Baksa
 • email: pujcovna@profiba.cz
 • telefon: +420 737 904 996
 • web: www.pujcovna-kaly.cz

(dále jen „pronajímatel“)

 

Nájemní řád

 1. Pronajímatel poskytuje nájemcům služby spočívající v pronájmu předmětů a strojů (dále jen „předmět nájmu“) za dohodnuté nájemné. Nájemné je stanoveno v nájemní smlouvě na základě Ceníku služeb. Pronajímatel si vyhrazuje právo tento ceník měnit, přičemž případná změna se nevztahuje na smlouvy již uzavřené.
 2. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let. Nájemce je povinen předložit při podpisu nájemní smlouvy nejméně dva doklady prokazující jeho totožnost. Těmito doklady se rozumí zejména občanský a řidičský průkaz nebo cestovní pas.
 3. Nájemce je povinen při podpisu nájemní smlouvy zaplatit kauci v hotovosti sjednanou v nájemní smlouvě, která je stanovena na základě Ceníku služeb a vychází z pořizovací ceny předmětu nájmu. Kauce je zároveň u každého předmětu na e-shopu uvedena. Pronajímatel je oprávněn použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném, smluvní pokutě, náhradě škody nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem předmětu nájmu dle nájemní smlouvy. Po ukončení pronájmu bude provedeno vyúčtování a vystaven daňový doklad. Daňový doklad bude standardně hrazen hotově při vrácení předmětu zpět pronajímateli. Pokud bude pronájem předmětu dlouhodobějšího charakteru, bude prováděno měsíční vyúčtování.
 4. V případě poškození, ztráty nebo neúplného vrácení veškerých součástek předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn zadržet kauci i po skončení nájmu, a to na dobu 30-ti dnů od data vrácení předmětu nájmu. O tomto kroku je sepsán protokol.
 5. Pokud vzniklá škoda přesáhne stanovenou kauci, je nájemce povinen nahradit pronajímateli způsobenou škodu do 14 dnů ode dne vyčíslení vzniklé škody.
 6. Nájemce je povinen seznámit se se stavem předmětu nájmu při jeho převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Nájemce potvrzuje podpisem nájemní smlouvy, že předmětu nájmu převzal čistý, funkční, bez závad a že byl seznámen s jeho obsluhou a údržbou. Nájemce odpovídá po převzetí předmětu nájmu za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou jak je stanoveno ve smlouvě o nájmu.
 7. Nájemce je povinen vrátit předmětu nájmu pronajímateli neznečištěný. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu v rozmezí 300 -2.000,- Kč dle povahy předmětu nájmu a povahy znečištění.
 8. Pronajímatel zakazuje nájemci provádět na předmětu nájmu jakékoliv úpravy nebo změny. V případě nedodržení tohoto zákazu a provedení úprav nebo změn na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, nebudou nájemci proplaceny žádné náklady takto vzniklé. Nájemce současně odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou. 
 9. Pokud na předmětu nájmu dojde během trvání nájmu bez zavinění nájemce k závadě či poškození, v důsledku kterého nemůže nájemce užívat předmět nájmu ke sjednanému účelu, je pronajímatel povinen zajistit nájemci náhradní věci, jinak je nájemce oprávněn od této smlouvy odstoupit. Nájemce v takovém případě není povinen hradit nájemné za dobu, kdy nemohl věc řádně užívat.
 10. Potřebu opravy předmětu nájmu, kterou má provést pronajímatel, je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu - osobně, telefonicky. Dále je povinen poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost při opravě předmětu nájmu. Při porušení těchto povinností odpovídá nájemce za škodu, která pronajímateli vznikne a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc. 
 11. Převzetím předmětu nájmu přebírá nájemce odpovědnost za škodu na předmětu nájmu až do doby jeho vrácení pronajímateli. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím předanými věcmi na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu trvání nájmu.
 12. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě. Za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za nevrácené věci za každý započatý den prodlení. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny.
 13. Ustanovení bodu 12 se nevztahuje na případy, kdy došlo k prodloužení smlouvy dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.
 14. Předmět je předán nájemci i zpět pronajímateli v areálu firmy Profiba s.r.o., Kaly 54, 594 55 Kaly. Dopravu z Kalů i zpět do Kalů si zajišťuje sám nájemce a volí ji tak, aby byl předmět bezpečně převezen a nebyl při převozu způsobena škoda na půjčeném předmětu ani na cizím majetku. V případě způsobení škody při dopravě jde o náklady nájemce.
 15. Pokud zrušení rezervace proběhne ze strany nájemce 5 a méně dní před rezervovaným termínem pronájmu, je nájemce povinen zaplatit jednorázový storno poplatek ve výši stanovený v dokumentu „ Informace k užívání konkrétního předmětu nájmu, který je přiložen ke smlouvě o pronájmu a tvoří její nedílnou součást.